درشکه تشریفاتی دو هزار ساله در حومه شهر سوخته پمپئی کشف شد